Etikk og regler

BK basket, med kallenavn Miners, ble skilt ut av Idrettslaget Bergkameratene 8 oktober 1990. Fra da har BK basket vært et allianselag under BK. (Revidert årsmøte 19.03.2013)

1. Formål

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

2. Organisatorisk tilknytning

Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Idrettskrets.
Idrettslaget er medlem av de særforbund som årsmøtet bestemmer.
Idrettslaget hører hjemme i Kongsberg kommune, og er medlem av Kongsberg Idrettsråd.

3. Medlemmer

Alle som lover å overholde idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser har rett til å bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Medlemmer av styret, trenere, lagkontakter og kretsdommere som deltar i organisasjonsarbeidet i BK basket får medlemskap. De skal ikke betale kontingent.

4. Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på idrettslagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde idrettslaget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i idrettslaget, er valgbare til tillitsvern i idrettslaget, og som representanter til ting eller i overordnet idrettsorganisasjon.

5. Kontingent

Kontingent: fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av idrettslaget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

6. Tillitsvalgtes godtgjørelse§

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av idrettslagets budsjett og regnskap.

7. Habilitet

For idrettslagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7

8. Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

9. Årsmøte

Idrettslagets høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år innen utløp av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styrets representant senest 3 uker før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan tas både i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste og senere.

10. Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

11. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ike foreslåtte kandidater , eller antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemme, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å for å anses valg, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

12. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle idrettlagets årsmelding.
 2. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta idrettslagets budsjett.
 6. Bestemme idrettslagets organisasjon (j.fr. § 15)
 7. Velge:
  1. Leder og nestleder.
  2. Inntil 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  3. Revisor og dennes stedfortreder.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 8.  Leder og nestleder velges for 2 år med 1 års forskyvning
 9. Styremedlemmer velges for 2 år med 1 års forskyvning for ca. halvdelen av medlemmene

13. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det innkalles på samme møte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

14. Styret

Idrettslaget ledes av styret som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnet idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med idrettslagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere idrettslaget utad.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

15. Grupper / avdelinger

Idrettslaget kan organiseres med avdelinger og / eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller valgte av styret. Idrettlagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger / grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger / gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og avdelinger / grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

16. Lovendring

Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.